Kadra

Kadra Juniorka
Dyrektor przedszkola Dorota Włodarczyk– nauczyciel dyplomowany, ukończone
studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe: pedagogika
przedszkolna.

Nauczyciele grupy młodszej:
Martyna Poszytek- nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia
pierwszego stopnia na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe w
zakresie: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori.
Nauczyciel wspomagający:
Małgorzata Banaszek – ukończyła studia pierwszego stopnia ze specjalnością
wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną oraz studia podyplomowe w
zakresie oligofrenopedagogiki.

Nauczyciele grypy starszej:
Elżbieta Jakubowska- nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem w zawodzie
nauczyciela wychowania przedszkolnego. Ukończone studia wyższe pierwszego
stopnia, specjalizacja:pedagogika specjalna. W przedszkolu pracuje również jako
nauczyciel wspomagający z dzieckiem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Marzena Latuszek- ukończyła studia magisterskie o kierunku pedagogika
wczesnoszkolna i i wychowanie przedszkolne.
Nauczyciele wspomagający:
Renata Krekora – absolwentka pedagogiki o specjalności: kształcenie zintegrowane.
Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku; oligofrenopedagogika.
Elżbieta Jakubowska – jak wyżej.

Pomoc nauczyciela:
Marlena Żochowska -studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, kierunek
pedagogika .
Martyna Chalińska- studentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w
Warszawie, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią.
Małgorzata Banaszek – jak wyżej.