Koncepcja pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JUNIOREK W GARWOLINIE.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 roku, poz.977 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz.1270)

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015, poz.1214)

Statut Niepublicznego Przedszkola Juniorek .

 

MISJA PRZEDSZKOLA

„ DZIECI, DUMNE MIEJCIE ZAMIARY, GÓRNE MIEJCIE MARZENIA

I DĄŻCIE DO SŁAWY, COŚ Z TEGO ZAWSZE SIĘ STANIE”- J. Korczak

         Staramy się, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane.

Pragniemy, żeby w przyszłości umiały się wykazywać mądrością życiową, otwartością na innych, kreatywnością i „dobrym” sercem.

Jesteśmy nastawieni  na rozbudzanie aktywności dzieci w jego różnych obszarach rozwoju, poprzez ich samodzielne działanie i doświadczanie.

„ Powiedz mi , a zapomnę.

Pokaż, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, z zrozumiem…”  ( Konfucjusz)

 

W przedszkolu Juniorek:

 • ·Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.
 • ·Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i innych ludzi oraz rozumieniu swoich uczuć.
 • ·Nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym, są otwarte na kontakty z innymi ludźmi, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach.
 • ·Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, mają świadomość szanowania ich praw.
 • ·Uwrażliwiamy dzieci na piękno otaczającej nas przyrody i ochronę środowiska naturalnego,
 • ·Wzmacniamy wśród wychowanków wartości zdrowego stylu życia.
 • ·Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami.
 • ·Diagnozujemy, obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka, by wspierać go na każdym etapie jego życia, także w sytuacjach trudnych.
 • ·Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i organizowanie otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • ·W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • ·Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • ·Współpracujemy z  rodzicami dzieci, pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 • ·Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
  • ·Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
  • ·Nauczyciele i specjaliści są twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
  • ·Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
  • ·Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
  • ·Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu miejskim, powiatowym i  ogólnopolskim.
  • ·Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
  • ·Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.

 

Wizja Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Juniorek” jest placówką oświatową, przygotowującą dzieci na możliwie najwyższym poziomie do podjęcia nauki w szkole oraz radzenia sobie  w codziennych sytuacjach.

-* Stwarzamy dzieciom o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych. warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce.

-* Angażujemy dzieci w proces empirycznego poznawania świata poprzez organizowanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem naturalnym i społecznym m.in. poprzez wycieczki, wyjścia edukacyjne, spotkania z ciekawymi osobami, prowadzenie doświadczeń i zabaw badawczych, obserwację przyrody itp.

-* Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

1. Wprowadzamy również zajęcia z instruktorem rytmiki i lektorem jęz. angielskiego.

2.  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

3. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

-* Dbamy o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.

-* Wzmacniamy postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności językowej i kulturowej.

-* Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej  : do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną.

-* Budujemy system wartości, aby dzieci wiedziały , co jest dobre, a co złe.

-* Promujemy wśród wychowanków zdrowy styl życia.

-* Chcemy kształtować wśród dzieci postawę  człowieka, dbającego o zdrowie i środowisko naturalne.

 

Model absolwenta przedszkola Juniorek.

Dziecko:

– wykazuje się umiejętnościami życia społecznego, nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi; zna i stosuje formy grzecznościowe, przestrzega reguł panujących w społeczności dziecięcej i w świecie ludzi dorosłych; uwzględnia prawa innych.

– wykazuje się dojrzałością emocjonalną, rozpoznaje emocje, potrafi je nazwać, potrafi ocenić zachowanie, jako dobre i złe oraz rozpoznaje wartości takie jak: prawda, piękno, tolerancja, miłość, przyjaźń.

– jest samodzielny w zakresie samoobsługi ( na miarę swego rozwoju), utrzymuje porządek w otoczeniu.

– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa.

– jest ciekawy świata, pyta o niezrozumiałe fakty czy słowa.

– wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia.

– rozumie złożone polecenia.

– wie jak dbać o swoje zdrowie.

– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianami pór roku..

– wie jak warunki niezbędne są do rozwoju roślin i zwierząt.

– wie jak dbać i chronić przyrodę.

– rozumie i określa stosunki przestrzenne, czasowe, ilościowe.

– klasyfikuje przedmioty podając uogólnienia.

– liczy i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

– dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do nauki pisani

-rysuje wzory od lewej do prawej strony kartki.

-kreśli wzory litero podobne oraz pojedyncze litery.

-Interesuje się czytaniem, czyta proste teksty.

-dodaje i odejmuje na konkretach powyżej dziesięciu.

– potrafi wyrażać swe myśli i emocje poprzez różne formy artystyczne.

– jest czynnym odbiorcą kultury i sztuki.

– zna swój adres, wie, że mieszka w Polsce jest Polakiem, a Polska należy do Unii Europejskiej.

-zna swoje prawa i obowiązki.

Formy współpracy z rodzicami

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu biorą aktywnie udział rodzice. Rodzice w przedszkolu traktowani są jak partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Formy współpracy z rodzicami:

– konsultacje indywidualne z rodzicami.

– organizacja i prowadzenie zajęć otwartych.

– organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców.

– prowadzenie gazetki dla dorosłych, opracowanie ciekawych artykułów.

– poczta dla rodziców z informacją zwrotną od rodziców.

– aktywny udział rodziców w przygotowywaniu uroczystości oraz teatrzyków dla dzieci.

– kontakty tel i e-mailowe.

– W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

-rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,

– rozpoznawanie przyczyn trudności,

– wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

– współpraca z rodzicami w  rozwijaniu zdolności dzieci.

Współpraca z instytucjami.

Współpraca ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym.

W tym celu współpracujemy :

-Miejsko- Powiatową Biblioteką w Garwolinie.

-Biblioteką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

-Szkołą Podstawowa nr 1 w Garwolinie,

-CSiK w Garwolinie w tym : Kino, Garwolanka.

-Urzędem Miasta w Garwolinie.

-Policją, Strażą Pożarna, Nadleśnictwem,Sanepidem i innymi instytucjami.

-Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Garwolinie.

-Bankiem Pekao SA,

-Lokalnymi przedsiębiorcami: Ekolider, Fryzjer, Weterynarz, Zegarmistrz, Piekarnia i inne.

 

Promocja przedszkola.

Promocja placówki jest w dzisiejszej sytuacji niezbędnym elementem zarządzania placówką. Naszym zdaniem najlepsza promocją dla placówki jest pozytywna opinia wyrażana przez rodziców, a przede wszystkim zadowolenie rodziców. Nie możemy całkowicie pominąć działań promocyjnych, do których należą:

-prezentacja przedszkola poprzez stronę internetową,

– organizowanie imprez i uroczystości,

-udział dzieci w konkursach i imprezach organizowanych poza przedszkolem,

-upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez foldery, gadżety z logo przedszkola,

-prezentacje ważnych wydarzeń przedszkolnych w lokalnych mediach,

-fachowa opieka i edukacja przedszkolaków.

-dbanie o estetykę i porządek wewnątrz budynku,

– nawiązywanie współpracy z instytucjami i innymi placówkami oświatowymi.

-Efektem wspólnie podejmowanych działań jest przedszkole , w którym procesy wspomagania rozwoju , wychowania i edukacji przedszkolnej, podporządkowane są indywidualnym potrzebom dzieci. Przedszkole Juniorek jest miejscem, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swe zdolności i zainteresowania. Do przedszkola dzieci przychodzą z radością, a rodzice maja zaufanie do osób pracujących w naszej placówce.

 

Priorytety na lata 2016/17

1.Realizacja tematu wiodącego: „ Świat wartości ujęty w literaturze dla dzieci.”

2.Poszerzanie kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym.